Faaliyet Alanları

Borçlar ve Ticaret Hukuku

Ticari Alacaklar

• Fatura, sözleşme, çek ve bonoya dayalı alacak veya menfi tespit davaları

Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku

• Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu
• Yabancı sermaye transferleri
• Yatırım teşvikleri
• Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
• Genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri
• Tasfiye, konkordato, iflas ve iflasın ertelenmesi
• İrtibat büroları ve şube kuruluşları
• Hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemler
• Sermaye artırımları ve indirimleri
• Şirket alım ve satımı, tam ve kısmi şirket bölünmeleri

Kara ve Hava Nakliye Hukuku Davaları

•Nakliye bedeli, nakliyenin gecikmesi, ürünlerin kaybolması, hasarı ve sigorta bedellerinden doğan uyuşmazlıklar ile zarar ve ziyanlara ilişkin alacak ve tazminat davaları

Haksız Rekabet Davaları

• Ürün veya hizmette yapılacak her türlü saldırıya, haksız veya kötü reklama karşı görülen zarar sebebiyle açılacak davalar.

Ürün ve Hizmette Ayıp Davaları

• Satılan veya satın alınan ürün ve hizmette görülen kusur iddiaları veya ayıp iddialarından doğan uyuşmazlıklar ile ilgili tespit, alacak, tazminat veya ürünün iadesi davaları.

Sözleşmeler

• Şirket Ana Sözleşmeleri,
• Ortaklık Sözleşmeleri,
• Distribütörlük Sözleşmeleri
• Hisse Devir Sözleşmeleri,
• Taşınır ve Taşınmaz mal alım-satım Sözleşmeleri,
• Joint Ventures,
• Leasing Sözleşmeleri,
• Factoring Sözleşmeleri,
• Franchising Sözleşmeleri,
• Kira Sözleşmeleri
• Acentelik Sözleşmeleri,
• İstisna (Eser) Sözleşmeleri
• İnşaat Sözleşmeleri,
• Kredi Sözleşmeleri,
• Lisans Sözleşmeleri,
• İş Sözleşmeleri,
• Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri.

İcra ve İflas Hukuku

• İlamların icrası
• Ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
• İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması
• Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması
• İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması
• İflas ve iflasın ertelenmesi davaları.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

• Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler
• Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
• Tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi
• Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil
• Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri
• Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi
• İpotek işlemleri tesisi
• Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri
• Uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler,finans,inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
• Kat karşılığı sözleşmelerde mülkiyet problemleri, tapu iptalleri ve tazminatlar
• Müteahhit istihkakları
• İnşaatlarda eksik yapım, geç teslim veya teslimden kaçınma ile ilgili davalar imarla ilgili hukuki sorunlar

Medeni Hukuk

Aile ve Şahsın Hukuku

• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
• Mal rejimleri
• Evlat edinme
• Nafaka davaları
• Velayet davaları
• Aile hukukunu ilgilendiren yabancı mahkeme kararların tanıma ve tenfizine ilişkin davalar
• İsim, soy isim ,yaş tashihi ve nüfus davaları

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

• Dernek kurma işlemleri
• Vakıf Kurma işlemleri
• Dernek ve Vakıflar mevzuatına dayalı davalar
• Dernek ve Vakıflar mevzuatına dayalı idari işlem ve cezalara karşı yapılacak itiraz ve açılacak davalar
• Dernek ve Vakıflara hukuki danışmanlık hizmeti

Miras Hukuku

• Veraset ilamı (mirasçılık belgesi alımı)
• Tereke davaları
• Verasete dayalı intikal davaları
• Vasiyetname hazırlanması
• Vasi tayini
• Mirasın taksimi
• İzale-i şuyu’ (ortaklığın giderilmesi)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

• İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar
• İşveren işçi ilişkilerine dair her türlü alacak ve tazminat davaları
• İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü
• İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi
• Sözleşmenin feshi ile iş kazası ve hastalıktan doğan davalar
• İşe iade davaları
• Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri
• Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
• Hizmet ve iş akitleri
• Sigortalı hizmetlerin tespiti davaları
• İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
• Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar
• Grev-lokavt vb. gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

• Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
• Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
• Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
• Hakaret,iftira vb.ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
• Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararların tazmini
• Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı
açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında temsil
• Destekten yoksun kalmaya iliksin tazminat davaları
• Her türlü kişilik haklarının ihlalinden doğan davalar

Vergi Hukuku

•• Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü
• Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
• Vergi davaları
• Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün isletilmesi

İdare Hukuku

• İdari işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları
• İdari cezalara karşı yapılacak itirazlar ve açılacak davalar
• Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü
• Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi
• Kamulaştırma davaları ile kamulaştırmasız el atma davaları

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku

Marka Davaları

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
• Markaya Tecavüzün durdurulması
• Taklit markadan doğan tazminat davaları
• Markaların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları
• Marka iptal davaları, hükümsüzlük davaları, tazminat davaları
• Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan davalar
• Taklit ürünlerle ilgili el koyma ve toplatma davaları
• Taklit markalı malların gümrüklerde el konulması işlemleri

Tasarım Davaları

554 sayılı Tasarımlar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
• Tasarıma tecavüzün durdurulması
• Taklit tecavüzden doğan tazminat davaları
• Tasarımların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları
• Tasarım iptal davaları, hükümsüzlük davaları
• Taklit tasarımların toplatılması ve el konulması davaları

Patent Davaları

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
• Patente ve faydalı modele tecavüzün durdurulması
• Patentin gaspına karşı açılan davalar
• Faydalı model ve patentin iptali, hükümsüzlük ve iptal davaları

Uluslararası Hukuk

• Deniz Ticareti Hukuku
• Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku
• Yabancılar Hukuku
• Uluslararası Uyuşmazsızlıkların Dava ve Tahkim Yoluyla Çözümü
• Uluslar Arası Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi